fbpx

בלבבך – מחשבה

שלום הרב, בפסוק "קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו"
מוסבר שהכוונה על מחשבה דיבור ומעשה, ו'בלבבך' זה על המחשבה
. וכן גם בתפילה אומרים 'יהי רצון.. והגיון לבי' – מחשבות (הגיגים) שבלב.
לא הבנתי איך מחשבה קשור ללב הרי היא ידוע שהיא לבוש לחכמה
ולב זה בכלל מידות – רגשות ההפך ממוחין ?
תודה

ב"ה

שלום וברכה

הפירוש הפשוט של "בלבבך" – הוא לעורר את רגשות הלב לאהבת ה' ויראתו.

אמנם יש גם את הפירוש שזה כנגד המחשבה, וכך בפסוק זה הוא מדבר על שלושת לבושי הנפש.

פירוש זה מובא על ידי הצמח צדק.

בקשר של "בלבבך" למחשבה, יש לומר שהעבודה להתגבר על רגשות הלב "ולא תתורו אחרי לבבכם" היא על ידי המחשבה שהיא כלי למוח, בבחינת "מוח שליט על הלב". והרי כאן מדובר על ענין זה כפי שהוא בעבודת ה'.

הרחבה בנושא זה ניתן למצוא במאמר ד"ה כי קרוב אליך של הרבי הרש"ב בשנת תרע"ח, או של הרבי הריי"ץ בשנת תרפ"א.

מקורות