fbpx

נושא: תנ"ך

בית במקדש

האם נשים נכנסו לבית המקדש בלי נעליים ובלי גרביים?

במדרש רבה מסופר שהגישו לאלכסנדר מוקדון אנפילאות (נעלי בית) מבד והיה תפור בהם מרגליות. מסתבר אם כן שהיה מותר לילך עם גרביים. דווקא לכוהנים נאסר לעבוד בבית המקדש עם גרביים משום חציצה מרצפת המקדש ומשום תוספת בגדים (יותר מארבעת הבגדים שלהם), ולא מצינו איסור בזה לישראלים או ללויים שלא בשעת העבודה. בפירוש תפארת ישראל על מסכת שקלים הסביר שבזמן תרומת השקלים היו דורשים לתרום לחלוץ גם את נעלי הבד, ומשמע שלשאר המקדש יכול היה ליכנס בהם. לפי זה בוודאי שנשים שבאו להקריב קרבן תוכלנה ללבוש גרביים או אנפילאות מבד. במהרה בימינו אמן.

מקורות

מדרש רבה בראשית פס"א. תפארת ישראל עמ"ס שקלים ג, ב