Ask The Rabbi

נושא: הלכה

בישול דגים

האם מותר לבשל דגים בסיר פרווה, או שצריכים להשתמש בסיר מיוחד לדגים?

החובה לייחד מחבתות מזוהות היא רק לשימוש חלבי ולשימוש בשרי, ומן הראוי גם לפרווה. וכתבו בס' הפוסקים, שהמרבים בטיגון ובישול דגים, ראוי להם לקבוע מחבת או סיר מסויימים שישמשו אך ורק בשביל דגים, ובכ"ז זוהי חומרא ואין זה מעיקר הדין, והמחמיר תבוא עליו ברכה, והמקל יש לו על מי לסמוך. (ראה ט"ז יו"ד צה, ג)

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו