Ask The Rabbi

נושא:

בישול דגים ובשר

האם מותר לבשל דגים ובשר באותו תנור?

אסור לאכול דגים ובשר יחד משום סכנה. 

האיסור הינו דווקא לאכול דגים או בשר, אבל כלים שהשתמשו בהם לבשל בשר, אם הם נקיים משאריות בשר מותר לבשל אחר כך דגים. 

אלא שיש שהחמירו יותר, שצריך להזהר גם ל'טעם' היוצא מהכלי. 

 

ולכן למעשה: 

- אם מבשלים בזה אחר זה, מותר מן הדין לבשל אחר כך המין השני. אלא שראוי להחמיר - באם לא עברו 24 שעות מהבישול מהמין השני - לכסות התבנית. 

- אם מבשלים באותו תנור דגים ובשר בו זמנית, יש לכסות היטב וכמובן להיזהר שהתבשיל האחד לא יגע בשני וגם לא הרוטב שלהם או השומן. 

בדיעבד שלא כיסו, התבשיל מותר בתנאי שלא נגעו אחד בשני.

מקורות