fbpx

נושא: כללי

ביקור במקום לא שומר שבת

האם אפשר לבקר באתר בילוי בבעלות יהודי, הפתוח בשבת באופן רשמי.

אין איסור בדבר מעיקר הדין, והמחמיר יחמיר לעצמו.

מקורות

למרות שהאתר פתוח בשבת, אין בזה משום מסייע ידי עוברי עבירה, מאחר ואין זה באופן ישיר לדבר עבירה, רק הולך בהיתר ביום חול רגיל, ומה שבעליו פותח את המקום ומרויח גם באיסור, אי"ז אוסר את המקום לשימוש ביום חול, מאותו סיבה שאין לאסור לקנות בכלל מיהודי שאינו שומר תומ"צ, מסיבת סיוע לעוברי עבירה, מאחר ואפשר שהשתמש עם הכסף לענייני עבירה.


ומ"מ הנמנע להיכנס ולבקר במקומות כאלו המצהירים כפתוחים בשבת, בכדי לקנאות לכבוד שמים, (ובפרט אם ישנו מקום כיוצ"ב שומר שבת), תבוא עליו ברכה.