fbpx

בין הזמנים

ב'ה
מה דעת הרבי לגבי תקופת בין הזמנים?
תודה

הרבי הדגיש מספר פעמים על חובתו של בחור ישיבה לנצל את תקופת בין הזמנים ללימוד תורה, ואף קרא לראשי הישיבות לצמצם את תקופת בין הזמנים ככל האפשר, ואף לבטלם לגמרי.
בחלק מהמכתבים של הרבי הוא קורא לנצל ימים אלו להשפיע על אחרים בעניני תורה ויהדות והפצת המעיינות ותוספת ביראת שמים ולא להיפך ח"ו. והתבטא, שלא שייך חופש מעניני קדושה ותורה.

מקורות