ביטול שידוך - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: שידוכים

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

באם עזבו שידוך האם צריכים לשלם גם את עלות התנאים, ועל מי ההוצאות.

תשובה

אם עזבו מסיבות צדדיות (כגון ויכוח על כסף וכדו') יש לשלם לו. אמנם אם עזבו השידוך מסיבה מהותית שהיה (כגון שנתגלה בה מום גופני), א"צ לשלם.

מקורות

דבר זה תלוי בסברא, במקרה שהיה הטעות בענינים צדדיים, יש לשלם לו מאחר ואת עבודתו כשדכן עשה כראוי, ומגיע לו על כך כסף, ומה שביטלו השידוך, אי"ז נוגע למה שעבד כראוי, וביטול זה נתחדש עתה מסיבות צדדיות.


אמנם במקרה שנתגלה סיבה מהותית כמו מום גופני וכיוצ"ב, א"צ לשלם, כי זה "מקח טעות" וידוע שמתחילה אם היה ידוע לו דבר זה לא היה מקבלו כלל, והרי שהשדכן לא עשה עבודתו כראוי, ואינו נחשב שדכן.


[ויש לעיין אם שילם לו כבר, האם צריך השדכן להחזיר לו את הכסף. ולכאורה זהו אותו דין].


דילוג לתוכן