fbpx

נושא:

בובות תלת מימד

האם יש בעיה הלכתית לקנות לילדים בובות תלת מימד גדולות של צורות בעלי חיים לצורך משחק ושעשוע?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א) האם ישנו מקור בהלכה לאסור החזקת צורות של דברים שונים. ב) אם כן, האם יש הפרש באיזה צורה מדובר: כמו למשל אם מדובר על צורות גרמי השמים, בני אדם, בהמות וחיות, וכדומה. ג) כמו כן יש לעיין אם יש חילוק לאיזה צורך רוצה זאת: אם זהו לצורך נוי, משחק ושעשוע וכדומה. ד) כן יש לעיין האם הדין ישתנה בין אם מדובר בצורות שלימות או בצורות שאינם שלימות.
ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה סימן קמא סעיף ד, שאסור לצייר צורות המובאים בתורה או במדרשי חכמים – שהם בדוגמת מדור שכינה, כמו למשל ארבעה פנים של – אדם אריה שור ונשר יחד, שהם דוגמת ארבעת פני המרכבה העליונה. וכן צורות של שרפים ואופנים ומלאכי השרת. וכן צורת אדם לבדו, כל אלו אסור לעשות אפילו הם לנוי. ואפילו אם גוי עשה לו את אותה הצורה, אסור להשהות אותם בבית. ורק אם מצא אותם אזי הם יהיו מותר בהשהיה בבית, אלא אם כן מדובר בצורות של חמה או לבנה שדרך הגויים לעבוד אותם, או שיש הוכחה שעשו את הצורות האלו לצורך עבודת כוכבים, שאזי הם אסורים כמו כל שאר הצלמים,
אמנם כל האמור לאיסור, הוא דוקא כאשר מדובר בצורות בולטת. אבל בצורות שוקעות, כמו אותם שאורגים צורות בבגד וכן אלו שמציירים בכותל על ידי צבעים שונים, מותר לעשותם. אולם צורות של חמה ולבנה וכוכבים, אסור בין אם הם בולטות בין אם הם שוקעות. ואם עשו אותם בכדי ללמוד להבין ולהורות הלכה למעשה מה מותר ומה אסור, אזי כל הצורות מותרות ואפילו אם הם בולטות.
ובהמשך הסימן כותב המחבר שכל איסור זה של צורות הוא דוקא בצורות האמורות, אבל צורות של בהמות, חיות, עופות ודגים, וכן צורות של אילנות ודשאים וכיוצא בהם, מותר לצור אותם, ואפילו אם היתה הצורה בולטת.
כמו כן מביא 'יש מי שאומר', שלא אסרו בצורת אדם ודרקון – אלא דוקא אם מדובר בצורה שלימה בכל איבריה, אבל אם הוא מדובר בצורת ראש בלבד ללא גוף, או גוף בלא ראש, אין בה שום איסור לא במוצא אותו ומעוניין להשהותו בבית, ולא בעושה אותו מלכתחילה, וכן נוהגים בפועל.
ולפי זה כתבו הפוסקים, שיש מקום להקל בקניית בובות העשויות תבנית חצי גוף העליון, שיש להם שתי עיניים ושתי אזנים וחוטם שלם, וצוואר וידיים. וכמו כן אפשר להקל באותם העשויות כדמות אדם המצוייר מצד אחד בלבד, – בעין אחת וחצי חוטם ויד אחת ורגל אחת, אף על פי שהם שלמות מכף רגל ועד ראש. כמבואר בשאלות ותשובות יביע אומר יורה דעה, חלק ג סימן ח.
עוד כתבו הפוסקים שהמבואר בהלכה שאסור לעשות צורת אדם לנוי, זהו רק בדבר קבע, שיטעו לומר שיש בהם ממש. אך אין בכלל זה צורות העשויות בדרך עראי לפי שעה, כגון לשחק בהם או בכדי להתלמד שהם מותרים, מאחר ולא יבואו לטעות בהם. ולפי זה אותם פרצופים שעושים לתינוקות בכדי לשחק בהם, וכן אותם שעושים המשחקים לשחק בהם, הואיל ואינם עשויים בדרך קבע אלא ארעי לצורך משחק התינוקות. כמבואר בשאלות ותשובות מהרי"ט שם סימן לה.
בנוסף, יש להתיר זאת מצד המבואר בשולחן ערוך שם סעיף ג', שהמוצא כלים ועליהם צורת חמה ולבנה או דרקון, אם הכלים מכובדים – כמו למשל נזמים וטבעות, הרי הם אסורים כי בודאי נעשו לשם עבודה זרה. אולם אם הם מבוזים, כמו למשל כוסות ששותים בהם, מותרים, מאחר ולא נעשו אלא לנוי בלבד, וכמו כן צורות הבובות שעיקר עשייתם לתינוקות לשחק בהם, ודרכם שמתגלגלים על ידם בטיט ואשפה ובכל מיני מקומות מלוכלכים ומטונפים, הרי הם נחשבים כמבוזים שאין דרכם לעבוד אותם, וממילא אין חשד ואיסור. כמבואר בשאלות ותשובות פרי השדה חלק ג', סימן לח.
העולה מן האמור: שכל עוד מדובר בצורות של בעלי חיים כמו בהמות חיות ועופות אין לאסור זאת כלל, וזה גם אם מדובר שהם שלמים לגמרי עם כל האברים ואפילו אם הם תלת מימד.
אם גם אם מדובר בשאר צורות, כל עוד מדובר בבובות משחק אף שהם בתבנית אדם מכל מקום מי שמקל בכך יש לו על מה לסמוך. ואולם מי שמחמיר לא לקנות אם מדובר בתבנית אדם שלם וכיוצא בזה, יחמיר לעצמו.

מקורות