Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

בדיקת חמץ למי שמוכר ביתו

האם אדם שעוזב את ביתו בפסח ונוסע לנופש ומוכר את הבית במכירת חמץ, צריך לעשות בדיקת חמץ?

אם מוכר כל הבית אין לו חיוב לבדוק את החמץ כעיקרון, אלא שנמצא שמוציא את עצמו ממצוות בדיקה ואין זה מן הראוי. ולכן כדאי שישאיר חדר אחד ללא חמץ ואותו יבדוק כדין.

ואם לא יהיה שם בליל י״ד בניסן, כגון שיוצא לדרך לפני כן (תוך שלושים יום לפני פסח) אז יבדוק בליל יום שהוא יוצא לדרך, ללא ברכה.

אם יוצא למקום ששוכר, כגון מלון או דירת נופש, אז יכול למכור כל הדירה שגר בה כל השנה ויבדוק במקום שהוא נמצא, בתנאי שהמקום שינפוש בפסח שייך לו (ומה טוב אם יכניס שם חמץ משלו), אז יבדוק שם ג״כ כדין. 

וכן, אם הוא מגיע לשם ביום י״ד, יברר האם בעל המלון בדק ואם לא יבדוק בעצמו.

וכן אם הוא אצל אחד ההורים לדוגמה, אז יוכל לתת לו כמה שקלים לשם שכירות ויעשה קנין, ויבדוק כדין. 

מקורות