Ask The Rabbi

נושא: הלכה

בדיקת ספרים לפסח

האם צריכים לבדוק ספרי לימוד וקריאה לפסח?

בספרים שהדרך להשתמש בהם בחמץ (כגון ברכונים לברהמ"ז וספרי ילדים וכיוצ"ב), וישנו חשש שיש בהם פירורי חמץ בעין שאינם מטונפים וראויים לאכילה, אם רוצה להשתמש בהם בפסח, עליו לבודקם ולנערם מפירורים אלו מעיקר הדין, - למרות שהם פחותים מכזית, או שימכרם לנוכרי.


אמנם פירורים פחותים מכזית שהם "מטונפים קצת" ואינם ראויים לאכילה, אינם מחויביים בבדיקה וביעור מעיקר הדין אפילו רואם בעין. אמנם המנהג להחמיר לבדוק ולבער אפילו 'משהו חמץ' הדבוק בכתלים או בכלים.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו