fbpx

נושא: כשרות

בדיקת חרקים במזון ע"י גוי

האם העוזרת בית היהודי' שלנו נאמנת לבדוק את האורז? התבלינים?

כל איש או אישה שהגיעו לגיל מצוות  – נאמנים לבדוק מזון מתולעים, וזאת בתנאי, שיודעים כיצד בודקים ומכירים את התולעים והיכן יש לחפשם.

קטן או קטנה רשאים לבדוק רק מזון שאינו מוחזק בתולעים, ולכתחילה לא יבדקו אלא לצורך עצמם.  (ראה שו"ע יו"ד קכ, יד)

מקורות