Ask The Rabbi

נושא: הלכה

בדיקת חמץ בחצר

שלום וברכה, האם צריך לבדוק חמץ בחצר של הבית?

בכל מקום שמכניסים בדרך כלל חמץ - יש לבדוק.


אלא שאם עופות ובעלי חיים מצויים בחצר, ניתן לסמוך על זה שהם מכלים את החמץ שנמצא שם.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו