fbpx

נושא: תנ"ך

באר שבע ורחובות

האם הערים בער שבע, רחובות של ימינו, הן אותן הערים שבפרשת השבוע?

התורה אומרת: "ויקרא אותה שבעה על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה".
בנוסף, חוקרים רבים הציעו לזהות את באר שבע המקראית עם השרידים העתיקים באיזור העיר העתיקה והשוק העירוני של ימינו.


רחובות של היום רק נקראת על שם הבאר רחובות שבמקרא, אבל אין זה מיקומה הגיאוגרפי של הבאר.

מקורות