fbpx

נושא: שבת

אשה בהבדלה

האם אשה חייבת בהבדלה?

בשולחן ערוך מובאת בזה מחלוקת, האם נשים חייבות בהבדלה או פטורות ממנה. 


למעשה משתדלות הנשים לשמוע הבדלה מגבר שעדיין לא עשה או שמע הבדלה. אבל גבר שכבר עשה או שמע הבדלה, לא יעשה הבדלה פעם נוספת עבור נשים בלבד, מחשש לדעה הסוברת כי נשים פטורות מהבדלה וברכתו תהיה לבטלה. 


אם אין גבר שיעשה הבדלה עבורן, יכולות לעשות הבדלה לעצמן ויכולה אישה (מגיל בת מצווה) להוציא ידי חובה נשים אחרות בהבדלה.

מקורות

שולחן ערוך אורח חיים, סימן רצו.