fbpx

נושא: תניא

אפשר לתקן איסורים של 'כרת'?

האם ישנם חטאים שאין אפשרות לתיקון או לתשובה? ואם כן האם יש טעם בחזרה בתשובה? מהו עונש "כרת" עפ"י תורת הסוד והיכן ניתן לקבל חומר על עונש כרת?

שלום לך, באופן כללי כל הנושא הזה מבואר בארוכה באיגרת התשובה של האדמו"ר הזקן, שנמצאת בספר התניא. כדאי מאוד לעיין שם, ואם לא מבינים כל כך את השפה ניתן להיעזר בספרי הביאורים, כמו פניני התניא על איגרת התשובה, או שיעורים בספר התניא, וכו'. בכל זאת, בקצרה לגבי השאלות הספציפיות: כעיקרון על כל חטא ועל כל עבירה ניתן לחזור בתשובה, אפילו על עבירות מאוד חמורות כמו עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים. ובכל זאת כתוב בזוהר בקצת מקומות שאין תשובה מועילה לעבירות מסוימות הקשורות עם פגם הברית. האדמו"ר הזקן באיגרת התשובה פרק ד' מביא סתירה זו, ועונה, על פי דברי הראשית חכמה, שתשובה תתאה (בדרגה הנמוכה) לא מועילה, אבל תשובה עילאה מועילה. ושם באריכות רבה מבאר את ההבדל בין 2 סוגי התשובות הללו, ומה המיוחד בעבירות הספציפיות האלו שרק תשובה עילאה מועלה להם. לגבי עונש כרת מבאר, שנשמת האדם נמשלה לחבל המורכב מהרבה חוטים דקים, וכל מצוה היא כנגד חוט אחד, וחלילה כשיש פגם של עבירה הרי נקרע החוט. ועונש כרת זה על עבירות מיוחדות שבהם כביכול נכרתת הנפש ממקורה. בזמן שבית המקדש היה קיים, והחיות של היהודי היתה רק מהקדושה, הרי העונש היה מתבטא גם פיזית והאדם היה מת לפני גיל 50 או 60. כיום שיש גלות השכינה והאדם יכול לחיות גם מהקליפה הרי האדם יכול לחיות גם יותר מאוחר, ומצד שני יש לו יותר אפשרות לחזור בתשובה, ולתקן ולחבר מחדש את חבל הנשמה עם הקב"ה (וכמובן שמזה עצמו שניתן לחבר שוב את חבל הנשמה הרי זה עצמו סימן שיש קשר עמוק יותר שמעולם לא נפגם). ושוב בנושא זה כדאי לעיין באיגרת התשובה, וגם, בספר דרך מצוותיך של האדמו"ר הצמח צדק, במצוות וידוי ותשובה. כמו כן, מומלץ להאזין לסדרת הדיסקים סוד התיקון והתשובה… (ראה בקטלוג שבאתר).  בהצלחה רבה

מקורות