Ask The Rabbi

נושא:

אפיית מצות לילדים

שלום וברכה.
כשעושים אפיית מצות לילדים כמה ימים לפני פסח, האם אין בעיה לאכול אותן לפני פסח?

אין איסור מן הדין לאכול מצות אלו עד ליל י״ד בניסן (ליל בדיקת חמץ), שאז אסור לאכול מצה. אבל מן הראוי לחנך הילדים שכבר הגיעו לגיל חינוך ולהבנה של סיפור יציאת מצרים לכבד המנהג שלא לאכול כל מה שמראהו וטעמו כמצה, שלושים יום לפני החג.

אבל כל זה רק בגדר הידור, מכיון שאפילו המצה שנאפתה לשם מצות מצווה וכדת וכדין, אסורה מן הדין רק בי״ד ניסן, אלא שנוהגים להחמיר שלא לאוכלה שלושים יום לפני כן. ואילו מצה זו לא נעשתה לשם מצת מצווה וברוב המקרים היא חמץ גמור. 
 

 

מקורות