fbpx

נושא: כשרות

אפיית לחם חלבי

האם מותר לאפות לחם חלבי?

אסור לאפות לחם חלבי, אא"כ נתקיימו אחד מהתנאים דלהלן: א. אם שינה צורת הפת מצורתו הרגילה – לפני האפיה. ב. שאופה מעט פת – (כדי אכילת יום אחד). ג. שאין רגילות לאכול מין מאפה זה עם בשר.

מקורות

שולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן צז סעיף א: "אין לשין עיסה בחלב, שמא יבוא לאכלה עם הבשר. ואם לש, כל הפת אסור, אפילו לאכלה לבדה. ואם היה דבר מועט כדי אכילה בבת אחת, או ששינה צורת הפת שתהא ניכרת שלא יאכל בה בשר, מותר. כיוצא בו, אין אופין פת בתנור שטחו באליה, ואם אפאו דינו כעיסה שנילושה בחלב. הגה: ולכן נוהגין ללוש פת עם חלב בחג השבועות, גם בשומן לכבוד שבת, כי כל זה מחשב כדבר מועט, גם כי צורתן משונה משאר פת. וכ"ש פלאד"ן או פשטיד"א, דמותרין (הגהות ש"ד)".


ובחוות דעת בחידושים (סימן צז ס"ק ד): "בבת אחת. היינו כדי אכילה ליום אחד".


ובפתחי תשובה יורה דעה (סימן צז ס"ק ג): "ועיין חוו"ד שכתב עוד דשינוי אין מועיל רק כששינה בשעת אפיה דלא היה עליו איסור כלל אבל לעשות שינוי אחר שכבר נאסר אינו מועיל וכן לחלקו להרבה ב"א שיגיע לכ"א דבר מועט אסור כיון שכבר נאסר ונעשה נבלה ע"ש וכן דעת הפמ"ג דלא ככו"פ בשם זקינו.


וכתב עוד בתשובת מהרי"ט שם דהא דאסור אם ליכא שינוי דוקא היכא דאיכא חשש שיאכלן עם גבינה ביחד, אבל היכא דליכא למיחש להכי כמו אותם הממולאים במיני מתיקה שאין דרך לאכלן עם גבינה מותר ללוש אותם עם שומן, ולא חיישינן שמא אחריהם יאכל גבינה, דדיינו במה שאסרו ואין לנו לגזור גזירה אחרת עליה, ע"ש עוד טעמים לזה".