Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

אפיית לחם חלבי

האם מותר לאפות לחם חלבי?

אסור לאפות לחם חלבי, אא"כ נתקיימו אחד מהתנאים דלהלן: א. אם שינה צורת הפת מצורתו הרגילה - לפני האפיה. ב. שאופה מעט פת – (כדי אכילת יום אחד). ג. שאין רגילות לאכול מין מאפה זה עם בשר.

מקורות