fbpx

אמונה על פי שכל?

הבנתי שלקבוע את אמונתו רק על פי שכל זה בעייתי וכו', אבל אם כך איך אפשר לדעת על משהו שהוא נכון ? הרי מה שתאמר זה רק על פי שכל

הבסיס של האמונה אינו שכל כמובן, אלא ביטול לה' ולרצונו כפי שבא לידי ביטוי בקיום התורה והמצוות.
יחד עם זה, הקב"ה רוצה שנשתמש גם עם השכל שהוא נתן לנו, ללמוד להחכים ולברר, אבל אין להניח את יסודות האמונה על השכל, אלא להשתמש עם השכל בשביל להפנים את האמונה שבמהותה היא למעלה מהשכל.
הידיעה אם דבר מסוים הוא נכון, היא כאשר נבדוק האם זה מתאים לרצון ה', לתורה ולמצוות. כלומר, מותר וצריך להשתמש בשכל, אבל שזה יהיה על פי כללי הלימוד וההבנה שבתורה.
ואף שמצד האמת רק על פי שכל אנושי ניתן להגיע להכרה ואמונה בה', יהודי לא צריך לבסס את אמונתו על השכל, אלא להשתמש בשכל ככלי להבנת ענייני האמונה, על דרך לימוד החסידות וכו'.

מקורות