fbpx

אמא משפחת לוי ואבא גוי

שלום,
ילד שנולד לאמא יהודיה. ממשפחת לוי ומאב גוי איזה שם משפחה ינתן לילד?

לרוב הפוסקים הבן הוא ישראל.  והוא רק ספק שייך לשבט לוי ולכן לא מחזיקים אותו ככזה.
לגבי שם המשפחה, היה נכון אם אפשר לתת לו שם משפחה שונה כסימן לכך שיש לחשוש ללוויה. (כגון פטור מפדיון הבן וכדומה)   אך אין לזה משמעות אמיתית כיוון ששמות המשפחה הם בעיקר מסורת.
כמו כן אין עושים לילד הזה פדיון הבן.


מקורות :

הפסיקה בזה נסובה סביב הסוגיא בבכורות מז. הדנה בעניין בת לוי שנולד לה בן מנוכרי ולגבי פדיון הבן.

שו"ת שבט הלוי פסק שאינו לוי חוץ מפדיון הבן.  וכן מהרי"ט אלגאזי.    אומנם לדעת השפת אמת שהוא לוי לכל דבר. ולכן יש פה ספק.

מקורות