fbpx

נושא: כללי

השלמת תענית

אם לא צמתי בתענית אסתר, אני צריכה להשלים?

מי שלא צם בהיתר הלכתי, כגון עקב מצב בריאותו, או אשה מעוברת וכדומה, אינו צריך להשלים.

וגם אם לא צם, ללא היתר הלכתי, נוהגים היום למעשה שלא להשלים. 

מקורותרמ״א סימן תרפו, סעיף ב. משנה ברורה שם, סעיף קטן ה.