Ask The Rabbi

נושא:

לא ידע הספירה כשברך

אם כאשר ברך על ספירת העומר – לא ידע את הספירה, ורק לאחר שבירך שמע מאחר את יום הספירה ואמר כמותו, האם יצא ידי חובה?

לכתחילה עליו לדעת בשעת הברכה איזה יום הוא בספירה. אמנם בדיעבד אם שמע את יום הספירה רק לאחר הברכה מאדם אחר וספר כמותו, יצא ידי חובה.


 

מקורות