Ask The Rabbi

נושא: הלכה

'סתם יינם'

אם גוי (נוצרי) ראה יין שאינו מבושל שהיה גלוי, מה דין היין?

אם לא נגע ממש ביין - מעיקר הדין מותר. אמנם המנהג להחמיר ולאסור כדברי השל"ה.


 

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו