fbpx

נושא: תפילה

אם בטוחים שהכל טוב – למה התפילה?

לאור שיעור בנושא הבטחון בה', לא ברור לי לפי זה איך צריכה להיות התפילה – האם אני יכול להתפלל שהצרה תעבור? הרי היא לטובתי. מה שייך לבקש צרכים, אם הקב"ה עושה ועשה הכל לטובתי, והכל טוב? תודה!
 
 
בוודאי שכל מה שה' עושה זה לטובתינו, אבל כל זה אנו צריכים לומר כאשר הדבר כבר קרה. ואילו במבט כלפי העתיד אנו צריכים לומר לעצמנו, שכיון שה' גילה לנו בתורתו שהתכלית היא גאולה – גאולה פירושו גילוי, שהכל יהיה גלוי לטובה, הן בגאולה כללית והן בגאולה פרטית, הרי אנו מתפללים, ויתרה מזה – בוטחים בו וחושבים מחשבות חיוביות וטובות, על מנת להגשים את הרצון האלקי בזה.

כלומר, התפילה והבקשה היא לא מתוך המקום של הישות והאגו שרוצה בטובה האישית שלי, שהרי כפי שכתבת, ה' יודע יותר טובה מה טוב עבורי, אלא מצד הרצון של ה' שהכל יהיה טוב בגילוי..

ליתר הרחבה בנושא זה כדאי לקרוא את המאמר: https://www.daat.org.il/view.aspx?id=1673

והנושא שעליו כתבת מוזכר ומוסבר בעיקר בסוף המאמר הזה.

 

בהצלחה רבה

מקורות