fbpx

אל תאמין בעצמך עד יום מותך

שלום וברכה, תודה רבה על האפשרות לשאול שאלות ובעיקר על המענה הנפלא.
מה המשמעות של המימרא: שאדם לא יאמין בעצמו עד יום מותו?

מקור פתגם זה הוא במשנה בפרקי אבות פרק ב' "אל תאמין בעצמך עד יום מותך". בפירוש הברטנורה על הפסוק מביא דוגמא מיוחנן כהן גדול ששימש בכהונה גדולה 80 שנה ולבסוף נעשה צדוקי.
כלומר, שאדם צריך ליזהר במעשיו, וגם כאשר זמן רב הוא הולך בדרך טובה, לא לחשוב שהוא כבר מוגן משמירה ומזהירות, אלא להיות כל הזמן בזהירות המתאימה, ולא להכניס עצמו לניסיונות, ואחת העצות לזה – כפי שהרבי הדגיש – הוא "עשה לך רב".
ועל דרך המוסבר בתניא, שה"בינוני" צריך זהירות מתמדת במחשבה ודיבור ומעשה, וגם כאשר עובר זמן והוא רואה שב"ה הוא לא נכשל, שלא יחשוב שהיצר הרע חלף והלך לו לגמרי, אלא ימשיך להיות בעבודה עצמית בהתמדה, מתוך שמחה, לבצע את רצון ה'.

מקורות