Ask The Rabbi

נושא: הלכה

אכילת אותיות בשבת

האם מותר לאכול בשבת דברי מאכל שישנם עליהם אותיות?

אסור לאכול בשבת דברי מאכל שמצויירים עליהם אותיות, אף אם הן מחומר המוצר עצמו.


וכמו שכתב אדמו"ר הזקן "והסימנים שעושה בהן לא יעשה אותן כמין אותיות על ידי דפוס או בידיו.. שהרי צריך לשברם ביום טוב, ויש אוסרין לשבור עוגה שיש בה כמין אותיות אף על פי שאין מתכוין למחקם אלא לאכלם ביום טוב כמו שנתבאר בסי' ש"מ, אלא עושין סימנין הללו ע"י נקבים או חריצין".


ומסתימת הדברים משמע שאסור אף ע"י אכילה בפיו, ולא רק לשבור לפני האכילה.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו