Ask The Rabbi

נושא:

אכילה ושתייה לפני קריאת המגילה

האם מותר לאכול ולשתות לפני קריאת המגילה הן בלילה והן ביום?

אסור לאכול, כלומר לסעוד פת או מיני מזונות יותר מכביצה (57 גרם לפי הגר"ח נאה), אמנם בצורך גדול (שאינו יכול להתרכז ולשמוע היטב את קריאת המגילה - לולא טעימה זו), יכול לטעום קודם לכן, כלומר לשתות משקין (וכל דבר שברכתו בורא נפשות), או לאכול מיני מזונות עד כביצה.

מקורות