Ask The Rabbi

נושא:

איסור בורר

מה ההגדרה של ב' מינים – לגבי איסור בורר בשבת?

כל שטעמם ואיכותם אינו שווה לבני אדם, למרות שמהותם אחת היא (למשל סוג בשר מסויים שהכינוהו בב' אופנים שונים), -  נחשבים כב' מינים שונים לענין איסור ברירה.


אמנם כל ברירה המתייחסת לשינוי נפח (גודל כמותי), אינו בגדר ברירת מין אחד מחבירו.


 

מקורות