fbpx

נושא: שבת

איסור בורר

מה ההגדרה של ב' מינים – לגבי איסור בורר בשבת?

כל שטעמם ואיכותם אינו שווה לבני אדם, למרות שמהותם אחת היא (למשל סוג בשר מסויים שהכינוהו בב' אופנים שונים), –  נחשבים כב' מינים שונים לענין איסור ברירה.


אמנם כל ברירה המתייחסת לשינוי נפח (גודל כמותי), אינו בגדר ברירת מין אחד מחבירו.


 

מקורות

כתב שולחן ערוך הרב אורח חיים (סימן שיט סעיף ו): שני מיני דגים נקראים ב' מיני אוכלים ואסור לברור בידו אלא אותו המין שרוצה לאכלו לאלתר ולא מסעודה לסעודה, ואף על פי שהמין של מין אחד הן גדולות וניכרות כל אחת בפני עצמה ואפשר שלא שייך כאן ברירה כלל, אעפ"כ אין להקל כי ספק חיוב חטאת הוא.


אבל כל שהוא מין אחד, אף על פי שבורר חתיכות גדולות מתוך קטנות, אינה נקראת ברירה כלל, הואיל והכל ראוי לאכילה ואין כאן פסולת, ומותר לברור בכל ענין שירצה, אפילו כדי לאכול לאחר זמן בו ביום. ואפילו היו שני מינים, ובורר משניהם יחד הגדולות מתוך הקטנות מותר, הואיל ואיננו בורר מין אחד מחבירו.


ובקצות השולחן (סימן קכה סקט"ו) הביא בשם ה'חיי אדם', ש"בשר צלי ומבושל הוי ב' מינים. וכש"כ בשר של מיני עופות מחולקים".