Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

איך חטאו בעגל?

איך יתכן שעם ישראל חטאו בחטא העגל? הרי זה עתה הם ראו את הקב"ה בהתגלות? אם הם חטאו אחרי מתן תורה..מה דורשים מאיתנו..?

הרבי מסביר באחת משיחותיו, כי עם ישראל הגיעו לחטוא בחטא כ"כ חמור, כי רצו ממוצע שיהיה במקום משה רבינו. הם לא התכוונו בתחילה לתחליף אלוקים ממש – אלא שיהיה מישהו שיהיה לו את תפקידי משה רבינו שהנחה אותם במדבר, לאחר שחשבו שכבר לא יחזור. לאחר מכן הם נסחבו יותר, עד שהחשיבו את העגל כעבודה זרה ממש.


כיצד הגיעו לכזו מסקנה, שעגל יכול לשמש כמשה רבינו..? אלא, הם חשבו שכמו שבמשכן יש את עניין ה'כרובים' – שהם היו עיקר המשכן, כך גם עגל יכול להיות ממוצע. ובודגמת המבואר ברמב"ם, כיצד התחיל עבודה זרה בעולם, שזה היה על ידי שהאנשים באותה תקופה חשיבו את ה'ממוצעים' - כוחות הטבע, למציאות עצמית, ומזה ירד והשתלשל יותר, עד הגיעו להחשיבם כבעלי בחירה. 

מקורות