Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

אחר ל

האם למנהג חב"ד יש דברים שמשתנים אחרי ל"ג בעומר, או שהכל נשאר אותו דבר?

אין שינוי אחרי ל"ג בעומר, עד ערב חג השבועות שאז מותר להסתפר, אבל לא בשלשת ימי הגבלה שכמובא בספר המנהגים הרבי הרש"ב לא היה שבע רצון מזה. וכן לגבי נישואין יש לקבוע זמן החתונה אחרי חג השבועות, אלא אם כן במקום הצורך שאז יש להתייעץ עם רב מורה הוראה וכל מקרה לגופו.

מקורות