fbpx

נושא: ביטחון בה'

"אחרי שריפה מתעשרים"

מה המקור לזה שאומרים שאחרי שריפה מתעשרים?

המקור הוא דברי הצמח צדק בדרך מצוותיך: "אחרי שריפה מתעשרים".


כאשר חסידים כתבו לרבי והודיעו על שריפה שאירעה בביתם, עודד אותם הרבי, וציטט להם זאת, כשהוא מסביר שסדר ההנהגה האלוקית בעולם הוא על פי סדרן של המידות האלוקיות חסד, דין ורחמים. כך שלאחר שמתעוררת מידת הדין על האדם ופוגעת ושורפת את ביתו, מתעוררת לאחר מכן מידת הרחמים, וממשיכה לאדם שפע אלוקי (גדול יותר ממדת החסד המשפיעה רק למי שמגיע לו, משא"כ במידת הרחמים) המתבטא בעשירות ובהרחבה גשמית.

מקורות

דרך מצוותיך להצמח צדק, סוף עמ' 228, אגרות קודש כרך א, אגרת תתצא, ועוד.