fbpx

אחד בפה ואחד בלב

שלום וברכה
יש את הביטוי "אחד בפה ואחד בלב".שזו מידה שהבנתי שהשם לא אוהב…
וזה כמו יוסף ואחיו.
שאלתי בנושא , אם הלב מרגיש סלידה או דחיה מאדם פלוני הרי לפי שכל אל לו להראות את הרגש הזה ויתעלה מעל עצמו ויתנהג בצורה מכבדת .
איך הנושא של אחד בפה ואחד בלב מתישב עם ואהבת לרעך כמוך?
יש לנו פעמים שהרגש שלנו כלפי איזה אדם הוא לא חיובי.
ובכול זאת אנחנו באותה סביבה וצריכים לכבד אחד את השני.

שלום וברכה

אחד בפה ואחד בלב פירושו שהאדם מביע כלפי האחד בפיו משהו אחד כמו לדוגמא שמבטיח לו איזה הבטחה, אך בליבו הוא לא מתכוון לקיים את ההבטחה, וכדומה .

אבל כאשר מדובר על יחס מכבד אל השני, אין זה אחד בפה ואחד בלב. הסיבה לכך היא, שבתוך הלב שלנו אנו בוודאי אוהבים אותו, שהרי מצד הנשמה "כל ישראל אחים ממש" כמוסבר בתניא פרק ב, ואם כן האהבה בין יהודי לרעהו היא אהבה טבעית ועצמית. אלא שיש מסיבות כאלו ואחרות לפעמים קושי לגלות את האהבה הטמונה בלב, מצד ה"קליפה" של נפש בהמית שעוטפת אותנו ומסתירה לנו לפעמים על הפנימיות, או מצד ההתנהגות שלו וכדומה, כשאנו מבטאים כלפיו יחס מכבד ואוהב, אנו בעצם עוזרים לגלות את מה שקיים בתוך פנימיות לבבנו, גם אם בתודעה הגלויה זה פחות מורגש. היחס החיצוני החיובי עוזר להתעלות מעל הרגש הגלוי, ולעורר בתוכנו את האהבה הפנימית, שהיא האמת בסופו של דבר.

מקורות