fbpx

אולי נתכונן עוד קצת?

אם אומרים שמה שהכנו (הכנה רוחנית) עד ביאת המשיח ישאר גם לאחר שהוא יבוא – אז אולי כדאי שיבוא כמה שיותר רחוק בשביל להספיק להכין יותר? 

הרבי התייחס לשאלתך לגבי ההכנה ואמר כמה פעמים שעם ישראל כבר הכין מספיק במשך כל אלפי שנות הגלות ויצא ידי חובת כל הבירורים וכל ההכנות, וגם אם יש לקב"ה איזה שהוא תענוג בעבודת ישראל בזמן הגלות, הנה כבר יצאנו ידי חובה, ואנו מוותרים על אותו עילוי ואותו תענוג וכו' העיקר שיבוא כבר.

מקורות