fbpx

נושא:

אדם שאינו שומר תורה ומצוות בשלימות, ונמצא בהדלקה מרכזית הנערכת בבית הכנסת ושומע הברכות ועונה אמן, האם יוצא בזה ידי חובה, או שיש עניין לפעול עליו שידליק בפני עצמו באותו היום?

אדם שאינו שומר תורה ומצוות בשלימות, ונמצא בהדלקה מרכזית הנערכת בבית הכנסת ושומע הברכות ועונה אמן, האם יוצא בזה ידי חובה, או שיש עניין לפעול עליו שידליק בפני עצמו באותו היום?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א) האם מדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת. ב) מה הצורך בזה, ומה מקור הדבר. ג) האם יוצאים בהדלקה זו ידי חובה. ד) האם יש הפרש בין אדם שאם נאמר לו שאין יוצא ידי חובה ילך וידליק בביתו, לבין אדם שלולא זאת לא ידליק כלל. ה) האם יש הפרש בין אם מכוין לצאת בזה ידי חובה ושומע הברכות ועונה אמן לבין אם לא.
ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעא, שמדליקים נרות חנוכה ומברכים עליהם – בבית הכנסת, והטעם משום פרסומי ניסא. וכתב הרמ"א, שאין אדם יוצא בנרות חנוכה של בית הכנסת, אלא צריך לחזור ולהדליק בביתו. ונוהגים להדליק בבית הכנסת בין מנחה למעריב. ויש נוהגין להדליק בערב שבת קודם מנחה. ואם רוצים למהר להתפלל, אזי לאחר שבירך השליח ציבור והדליק אחד מהן, יוכל השמש להדליק הנשארים, והשליח ציבור יתפלל.
וכתבו הפוסקים, שאף שההדלקה בבית הכנסת הוא רק מנהג, מכל מקום מברכים עליו כמו שמברכים על הלל של ראש חודש שאינו אלא מנהג. (משנה ברורה).
כמו כן, אם אדם שהוא 'אבל' מתפלל בערב חנוכה, אזי מדליק אדם אחר הנרות משום שהחיינו שמברכים אז, שעל ידי זה ניכר שזהו עת שמחה לציבור, ואין כדאי שאבל ידליקם. אבל בביתו יכול לברך שהחיינו. אבל שאר ערבית של חנוכה שאין מברכים שהחיינו בהדלקת הנרות, אזי יכול האבל להדליק נר חנוכה. כמו כן, מתפלל האבל בחנוכה מנחה ומעריב.
וכן כתב בטורי זהב שם, שאם אבל מתפלל בערב חנוכה של היום הראשון, אזי ידליק אחר הנרות משום שצריך לומר ברכת שהחיינו, אבל שאר תפילת ערבית של חנוכה יתפלל וידליק.
ואמנם על עצם הדין שמברכים על הדלקת נרות של בית הכנסת, הנה בשערי תשובה הביא דברי הבאר היטב בשם החכם צבי בסימן פח, שתמה על זה שמברכים, ואמנם אין תמיהתו רק על המחבר שכתב דין זה, שהרי עיקר טעם של הריב"ש שמברכים, הוא מפני שמברכים על מנהג – כמו שמברכים על הלל בראש חודש שהוא ממנהג בלבד. ואם כן המחבר שפסק בהלכות ראש חודש כמו שיטת הרמב"ם, וכתב שכן נוהגים בארץ ישראל וסביבותיהם שלא מברכים על הלל של ראש חודש, אם כן לשיטתם אין לברך גם על הדלקת נרות של חנוכה בבית הכנסת, אבל שליטתנו שמברכים על מנהג אמירת הלל בראש חודש, אזי גם החכם צבי יודה בזה שאנו נברך גם על מנהג הדלקת נרות בבית הכנסת.
ואמנם למרות שמברכים מכל מקום צריך לחזור ולהדליק. ואפילו השליח ציבור שבירך בבית הכנסת – צריך לחזור ולהדליק בביתו, מאחר ויש חיוב על כל אחד להדליק בביתו. ומכל מקום לא יחזור לומר בביתו ברכת שהחיינו – אם לא שמדליק להוציא את אשתו ובני ביתו.
ומקור הדברים לגבי ברכה על הדלקת נרות בית הכנסת מובא בשאלות ותשובות הריב"ש בסימן קיא, שהמנהג הזה להדליק בבית הכנסת מנהג ותיקים הוא משום פרסומי ניסא, כיון שאין אנחנו יכולים לקיים את המצוה כתקנה כל אחד בביתו שהיא להניחה על פתח ביתו מבחוץ. וכיון שעתה יד האומות תקפה עלינו ואין אנו יכולים לקיים את המצוה כתקנה – ומדליק כל אחד בפתח ביתו מבפנים ואין כאן פרסומי ניסא – כי אם לבני ביתו בלבד, לכן הנהיגו להדליק בבית הכנסת לקיים פרסומי ניסא.
ואף על פי שאין מברכים על המנהג, זהו במנהג קל כמו מנהג של ערבה שאינו אלא חבטה בעלמא, אבל מנהג זה שהוא לפרסם הנס בבית הכנסת ברבים – מברכים עליו. כמו שנהגו לברך על ההלל של ראש חודש אף על פי שאינו אלא מנהג, ואין בזה משום ברכה לבטלה כלל. ומכל מקום באותה הדלקה של בית הכנסת אין אדם יוצא בה, וצריך לחזור ולהדליק כל אחד בביתו מאחר ומצות חנוכה נר איש וביתו.
העולה מן האמור: שהדלקת נרות בבית הכנסת בברכה הוא מנהג שנהגו ישראל בדורות האחרונים לפרסום הנס, ואין שום אדם יוצא בזה ידי חובה, ואין זה משנה במי מדובר. ועל כן יש לפעול על כל אחד להדליק בפני עצמו נרות חנוכה. ואדרבה יש להודיע לפני ההדלקה שלא יוצאים בזה ידי חובה, בכדי שלא יטעו אנשים בכך.

מקורות