fbpx

שלום, 
מאוד מסקרן אותי לדעת אם באמת היה אדם קדמון לפני האדם הראשון?
תודה
שרון

שלום וברכה,


על פי התורה, האדם הראשון שנברא, הוא האדם הקדמון, כלומר, הוא הראשון שנברא בעולם הזה הגשמי, ולא היה אדם לפניו.


אמנם – ישנו כינוי "אדם קדמון" בספרי הקבלה והחסידות, והוא כינוי לעולם הרוחני הראשון שהתגלה ונאצל על ידי ה'. עולם זה הוא כמין תכנית אלוקית מופלאה וכללית שכל פרטי הנבראים והעולמות כלולים בה.


אף שהעולם המכונה "אדם קדמון" הוא כמובן עולם רוחני מופשט ונעלה, בכתבי הקבלה משתמשים בהקבלה לאדם הגשמי על מנת לתאר את הדרגות השונות למעלה. וכאדם הראשון, המתייחד מיתר בני האדם בכך שלא נולד מאב ואם, אלא היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא – כן דרגת אדם קדמון, זו המחשבה הראשונה שעלתה כביכול במחשבתו של ה' ביחס להיתכנות של נבראים, והיא כוללת בתוכה את כל פרטי הנבראים, על דרך אדם הראשון הכולל בתוכו את כללות האנושות שיצאה ממנו.


אלא שכאמור, מדובר על עולם רוחני ומופשט. והאדם הראשון – כפי שמסופר עליו בספר בראשית, הוא האדם הראשון שנברא בעולם הזה הגשמי, וממנו מגיעה כללות האנושות.

מקורות

ביאורי החסידות