fbpx

נושא: כללי

אבלות

אני עובדת כקלדנית, וכעת בתוך השלושים לפטירת אימי ר"ל, הציפורניים הגדולות מפריעות לי להקלדה, אפשר לקוצצן?

קציצת הציפורנים בימי השלושים אסורה רק כשנעשית בכלי, אך בשיניים מותר. ואם קשה לקצצן בפיו, אפשר להתחיל את הקציצה בכלי ולסיים על ידי תלישה ביד וכדו'. במקום דוחק אפשר לצרף הדעות שמותר לקוצצן אחר השבעה מיד, ולצרף דאמרינן הלכה כדברי המיקל באבל אפילו נגד מרן, ולקצצן על ידי נכרי.

מקורות

יו"ד סי' שצ ס"ז. ברית כהונה אבילות אות ל. נטעי גבריאל אבלות א פ"ז.