fbpx

נושא: כללי

אבלות

האם יש מקור לכך שלאחר שנמצאים בבית קברות רוחצים את הגוף ומכבסים את הבגדים?

הרחצה במקלחת וכיבוס הבגדים – מקורם במנהגי הקראים שסברו שבזמן שאין אפר פרה אדומה יש כביכול טהרה מסוימת על ידי המקלחת. אמנם טבילה במקווה או מקלחת ט' קבין אחר שהייה בבית המקברות הוזכרה על ידי כמה פוסקים (והיו שנהגו כך אפילו ביציאה מקברי צדיקים, אולם האדמו"ר ממונקטאש סבר שאין צריך, וכך נהג הרבי).

מקורות

פלא יועץ ערך טהרה. שו"ת תורה לשמה סו"ס לה. צוואה מחיים, פלאג'י אות יט. נשמת ישראל אבלות, ח"ב סי' תתצז