Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

אבלות

השבוע השאתי את בני שי' בשעטומ"צ, אתמול נפטר אבי רח"ל. האם מותר לי לעלות בשבת לתורה?

כשאין כהן בבית הכנסת חוץ מכהן אבל – מעלים אותו. כמו כן אם יש חיוב על האבל לעלות, כגון אם נולד לו בן או שיש לו יארצייט אחר – עולה לתורה, כיון שההימנעות מלעלות לתורה נחשבת כאבלות בפרהסיה שאסורה בשבת. על פי הלכה אין חובה לאבי החתן לעלות לתורה בשבת, ועוד שלפעמים אבי החתן עצמו מוותר על העלייה כדי לכבד קרובי משפחה אחרים, על כן אל תעלה לתורה בשבת זו.

מקורות