הוספת שמן זית על הזיתים - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

Ask The Rabbi

Ask The Rabbi

category:  Chassidut

הוספת שמן זית על הזיתים

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

מה הסיבה שנוהגים לשים שמן זית על זיתים?

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
חז”ל אמרו שאכילת זיתים משכחת לימוד של שבעים שנה. כמו כן שמן זית מחזיר לימוד של שבעים שנה, ולכן נהגו למנוע את שכחת הלימוד שעלולה להיות בכילת הזיתים באמצעות הוספת מעט שמן זית לזיתים וכך לא יישכח הלימוד .

ולהעיר מדברי אדמו”ר הרש”ב: “שמן זית הוא נלקח מבחינת נוגה, שהרי אמרו רבותינו זכרונם לברכה דהזית משכח תלמודו של ע’ שנה, והשכחה היא מקום הקליפות… ובמשנת חסידים מסכת מוצאי שבת פרק ו’ משנה ט’ וזה לשונו ואם יאכל זיתים יכוון במספר זית שהוא אל אלוקים והוי’ בחילוף א”ת ב”ש ואז לא יבוא לידי שכחה על ידו אלא יועילו לו”. .

 

.

Sources

ספר המאמרים תער”ב ח”ג עמ’ א’תסג


Skip to content