זמני הדלקת נרות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

Ask The Rabbi

Ask The Rabbi

category:  Shabbat

זמני הדלקת נרות

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

?אם בעירי נהוג להדליק נרות חצי שעה לפני השקיעה. איך עליי לנהוג במקום בו מדליקים רק 18 דקות לפני שבת

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
לפי ההלכה והמנהג מותר להדליק לפי המקום שאתה נמצא בו ולא לפי המקום שאתם מגיע ממנו
אבל יש שמחמירים שצריכים דווקא להדליק כפי מקורם ולכן מי שנוהג כך תבוא עליו ברכה
לכן למעשה אתה יכול להדליק 18 דק’ אך יש מקום להחמיר ולהדליק חצי שעה קודם השקיעה

Sources

מקורות: שמירת שבת כהלכתה  ח”ב פמ”ג הע’ נ”ז פסק מהגרשז”א ע”ה ..

וראה אמרי הלכה ומנהג סי’  י”ג.(שלמעשה נהג הגרשז”א ע”ה 40 דק’).

 וכתב להחמיר הגר”י פיישר ע”ה ראה הליכות אבן ישראל שבת פ”ד סק”ג (וראה ס’ תוספת שבת כהלכתה סי’ ו’ הע’ ל”ח).Skip to content