Ask The Rabbi

Ask The Rabbi

בחירה אמיתית

שמעתי הסבר שהמושג של בחירה אמיתית בקבלה קשור לקו האמצע. אשמח להסבר ובכלל מהי בחירה אמיתית?

הבחירה האמיתית זה לבחור זה למי ולמה אתה קושר את עצמך. לחבר את עצמי זה נקרא לבחור. אם אני מחבר את עצמי למעשה שהוא רע, אגואיסטי או מעשה טוב ומטיב. אם מישהו לקח אותי בכח ועשה לי מעשה- אתה פטור. זה נחשב אונס. אתה פטור מאחריות. הכריחו אותך אתה פטור כי לא בחרת.

בחירה זה אני מחבר את עצמי למה שאני רוצה. ביטוי של האני החופשי שלי שמבטא חיבור. לכן באמת זוגיות זה דוגמא אמיתית. ע”ד הצחות צריך לכתוב בהזמנות במקום בחירת ליבו -בחירת עצמיותו.. העצם שלך מוצא את עצמו.

וזה המשמעות של קו האמצע. היכולת שלי להתעלות מעל עצמי ולחבר את עצמי לשני. מבטא את עצמך בחיבור. חיבור בזוגיות, ילדים. אלה תולדות נח.. חזל אומרים שלא כתוב מי התולדות, התולדות של צדיקים זה מעשים טובים. מעשה זה כמו הבן שלך. הדברים הטובים שהוא עושה זה התולדות שלו. בחירה באמת, מעשה טוב זה שאתה מתחבר לעשיה הטובה, אתה מחבר את עצמך ממש למעשה, אני בוחר.

כדי לבחור לעשות מעשה טוב, אני צריך את החופש הפנימי גם להתחבר למעשה לא טוב. אף אחד לא כופה ומכריח, יש לך בחירה חופשית למה אתה מחברת את עצמך. בחירה זה חיבור, אבל אם אני בוחר רע – בחרתי להיות נגד עצמי. בוחר טוב – בחרתי לבטא את עצמי.

בעומק הבחירה יש לאדם בחירה שקיבל מה’, לכן הדבר הכי חמור זה פגיעת האדם לפגוע בעצמו. לפגוע באחר זה מאוד חמור, אבל עומק הבחירה לפגוע בעצמך זה הכי חמור. הבחירה זה או אותה מחיה את עצמך או אתה הורס את עצמך. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. חיים של מי? מוות של מי? לא של הזולת. לך נתתי. אלא החיים העצמיים שלך, עצם ההוויה שלך. להיות אתה – לחיות. חי בעצם.

לא חי ממשהו אלא חי בעצם. חי את עצמך ואת הטוב, טוב זה להטיב להתחבר לאחר, שאתה מבטא את החיים שלך בחיבור. יסוד זה ההתקשרות לאחר. לבחור כמו בזוגיות. לצאת מעצמך ולהטיב לו. לא טוב היות האדם לבדו, עומק הבחירה האנושית זה בחיבור יחד.

“ראה נתתי” את החיים העצמיים, אבל נתתי את המוות ואת הרע. יש לך אפשרות לכלות את עצמך. אתה בתנועה נגד עצמך, שאתה עושה רע. אתה מכלה את עצמך.

הסברנו נקודה בעומק הבחירה- מהות הבחירה זה להיות אתה ולבחור לבטא את עצמך, בטוב, בזוגיות, בהטבה לאחר, במעשים טובים. כל חיבור אמיתי לאחר. מעשים שעושים אור לאחר. יש לנו בחירה להיות אנחנו ולבטא את עצמנו, את העצמיות שלנו. ויש לנו בחירה לא להיות אתה, להכניס עצמך לחידלון, להרוס את עצמך והביטוי של זה זה הרע שאתה עושה זה גורם לזה. עשיית הרע לאחר התעללות ודומה זה פוגע באדם.

יש ביטוי של חז”ל- יש עשיה שזה “טוב לשמים וטוב לבריות”, חיבור שלם גם למעלה וגם למטה, מעשים לעשות טוב לבני אדם וזה גם טוב לה’.

לבחור זה להיות ולבטא את עצמי, היות שלם בתוך עצמי ולבטא את עצמי בטוב. ויש לא להיות לבטא את עצמי ברע, היפך עצמי. וזה עומק הבחירה. ולא משנה כמה אתה שבוי ומבולבל, ואיפה אתה תקוע, זה לא משנה- תמיד, העצמיות שלך שלמה. אתה חי, חי בעצם ותמיד יש לך את החופש, בחירה להיות טוב.

שורש הבחירה הפנימית זה להיות הוא, ולהתחבר לשני שזה טוב – ו האמצע. ימין שמתחבר לשני- אמצע. וזה מודעות שצריך לעבוד עם האדם שאנו מאמינים בו ומדברים על זה שיש לו שליחות ויש לו עולם חיצוני שיש לו שליחות להתמודד עם זה.

לסיום, אפשר להשליך  את הדברים לאדם שרוצים לעזור לו לצאת ממצוקה: אם מדברים מתוך זה שבאמת השליחות העיקרית שלך , זה לבטא את עצמך, שהשלמות העצמית שלך תתבטא בעולם, בשביל זה ירדת לעולם, להטיב להאיר  את העולם. לעשות טוב לאחרים, לילדים שלך, לעצמך – לגוף שלך. זה השליחות שלך. קיבלת עצמיות שנועדה להטיב.

כמו שהקב”ה ברא את העולם כי טבע הטוב להטיב. טוב זה השלם העצמי להטיב. הטוב של הבורא מניע את כל הבריאה. והעצמיות שלנו אותו דבר, המהות השלימה שלנו- החיים העצמיים, הטוב בעצמי שלך, מתבטא בלהטיב לאחר.

Sources

פרשת נח בתחילה, פירוש רשי


קידושין מ ע”א


תניא שעהיוה”א פ”ד