fbpx

קטגוריה: סדרת המשך תער"ב

אירועים

שיעורים בהמשך תער"ב, 14 ספרים בסידרה

"שיעורים בהמשך המאמרים תער"ב", הוא פירוש וביאור בדרך אפשר למאמרי כ"ק אדמו"ר הרש"ב – בסדרת המאמרים המשך תער"ב, אשר רבותינו נשיאנו העידו עליו כי "בו מבוארים כל העניינים העמוקים בחסידות כדברים מוחשיים רגילים".