שיעור 12, כרך ב' המשך תער"ב – אהבת עולם-אהבה כרשפי אש

שיעור 12, כרך ב' המשך תער"ב – אהבת עולם-אהבה כרשפי אש הרב יצחק ערד בהמשך סידרת השיעורים תער"ב. הסרטה ועריכה: אילן רינדפליש​ סוף עמוד תתלז: אות תז) ויהי' אחדות עם הקב"ה עד שיבוטל במציאות (והיינו בעבודה דבחי' פנימי' המוחין שנת"ל פ' תי"ו, והוא בחי' רוח רעש ואש דאצי' שזהו בחי' אחדות הן בבחי' אצי' שבבי"ע […]

שיעור 12, כרך ב' המשך תער"ב – אהבת עולם-אהבה כרשפי אש

שיעור 12, כרך ב' המשך תער"ב – אהבת עולם-אהבה כרשפי אש
הרב יצחק ערד בהמשך סידרת השיעורים תער"ב. הסרטה ועריכה: אילן רינדפליש​
סוף עמוד תתלז: אות תז) ויהי' אחדות עם הקב"ה עד שיבוטל במציאות (והיינו בעבודה דבחי' פנימי' המוחין שנת"ל פ' תי"ו, והוא בחי' רוח רעש ואש דאצי' שזהו בחי' אחדות הן בבחי' אצי' שבבי"ע וכ"ש בבחי' אצי' ממש שזהו בחי' כוונה פנימי'…
עמוד תתלח: שבמוח שנת"ל פ' ת"א, וכידוע דאצי' בכלל הוא עולם האחדות כו', ובנשמה האחדות הוא התחברות שרש ומקור הנשמה שזהו בחי' א"ס שבנשמה עם הנשמה המלובשת בגוף כו' וכמשנת"ל. והנה עיקר האחדות בכללות הוא בהאהבה כרשפי אש והוא האהבה שכמעלת הזהב על הכסף כו' שנת' בסש"ב פ"נ, דהנה כסף הוא אהבה מל' נכסוף נכספתי כו', אך היא אהבה שבקרירות וכמו האה' טבעית שיש בכאו"א לדבקה בו ית' בכל לב ונפש כו' וכמשנת"ל שהכל חפצים באלקות בעצם ובטבע, וכמשנת"ל פ' שס"ו בענין אית רצון ואית רצון שיש רצון עצמי וטבעי בנשמה לאלקות רק שאינו מרגיש את הרצון בעצמו היינו בציור אדם שלו שהן הכחות הגלוים כו', מפני כי האהבה וההתקשרות הזאת היא בהעלם בתוך נקודת הלב ונק' בש' אה' מוסתרת כו', וגם היא מוסתרת בלבושי הגוף ונה"ב המעלימים ומסתירים עלי' כו', ועם היות שאינה מקבלת העלמות והסתרים והיינו שגם בריבוי ההעלמות וההסתרים ישנה להאהבה בעצם וכמשנת"ל שם, והראי' דגם בפושעי ישראל יש בהם האהבה ומתגלית לעתים כו' כמשנ"ת שם, מ"מ הרי אינה נרגשת בו כלל כו', ועם כי ישנה להאהבה בעצם אינה מונעה את ההעלם דנה"ב שיכול להיות מ"מ בריבוי העלמות ביותר ר"ל, דהאהבה שע"פ טו"ד הרי אינה מנחת ההעלמות דנה"ב אדרבה פועלת הביטול בנה"ב כו', והאהבה טבעית אינה מונעה ההעלמות כו', וזהו לפי שהאהבה היא בהעלם בנקודת הלב כו', וגם כשהיא בהתגלות במקצת ה"ה בקרירות שאין בה התפעלות ורשפי אש כו', וכמו באהבת אח ואחות שהוא אה' טבעית ומ"מ יכול להיות שיהיו מרוחקים זמ"ז ויהי' פירוד ביניהם, עם היות שהאהבה ישנה גם אז כו', וכן גם באהבת הבן אל האב עם היות שהוא אהבה עצמי' וטבעי' מ"מ הרי אין האהבה נרגשת תמיד בלב הבן, ויכול להיות בזה ריחוק וכמו אוי לבנים שגלו מעל שלחן אביהם כו', ואינו דומה כמו האהבה ברשפי אש שזהו עד"מ אהבת איש ואשה שאין בזה שום ריחוק, ואם יהי' בזה ריחוק וכמו אתתא אתתרכית מבעלה כו' אז נפסק אהבתם וכמו בגט פטורין שנק' ספר כריתות שכורת אהבתם כו' (ומהקב"ה לכנס"י אינו באופן כזה שגם שדנן בשלוחין ובגירושין מ"מ אהבתו ית' אליהם וכמ"ש אי זה ספר כריתות אמכם כו',

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *