fbpx

פליליסט

פליליסט של השיעורים לפי הסדר   הא לחמא עניא"ואני תפילתי" – שיעור 30 – הללי נפשי את ה'שו"ת דעת חלק ט – לעיון חופשיהאבא בבית והשמחהתניא שיעור 8 – הנפש האלקיתלצאת מהמצרים שבתוכי